top of page

Nyheder

Overskrift 1

Generalforsamling 2024

Tirsdag d. 19. marts kl. 19. Druestrup Friskole, Snedkærgårdsvej 2, 4682 Tureby
 • Bestyrelsens beretning
   

  • Baner og anlæg var igen i 2023 rigtigt fine. Mogens har gjort meget for at holde specielt græsarealet pænt, og alle vores frivillige der møder op for at gøre banerne klar til en ny sæson, skal have en stor tak.
   Medlemstallet er stabilt i forhold til året forinden, men vi har stadig for få medlemmer, og det kan begynde at presse økonomien.

   Baneklargøringen for 2024 sæsonen bliver klaret d. 20/4 og d. 28/4

    

 • Forelæggelse af regnskab
   

  • Vi har haft et stort underskud i 2023, primært drevet af en stor regning fra Faxe Forsyning og en havetraktor, der skulle repareres.

  • Vi forsøger stadig at få Mit-ID til at fungere.
    

 • Behandling af indkomne forslag
   

  • Der var ingen indkomne forslag.
    

 • Godkendelse af budget for 2024
   

  • Budgetforslaget godkendt.
    

 • Valg af bestyrelse:

  • På valg er: Tonny Bovien, Sebastian Markussen & Elias Ben-Hamadou. Alle er genvalgt.
    

 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
   

  • Anders og Jørgen er valgt til suppleanter.
    

 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
   

  •  Vibeke Knudsen & Ole Madsen fortsætter som Revisorer, og Heidi er suppleant.

Hjemmesidetitel

Baneklargøring 15. og 21. April 2018

Standerhejsning 6. Maj 2018

Nu er det tid til at gøre banerne klar til sommersæsonen, det er altid hyggeligt og her bliver bunden lagt. Jo flere der møder op, jo hyggeligere!

Årets klargøringsdage bliver d. 15/4 og d. 21/4 kl 10: Vel mødt!
Vi holder desuden åbent på tennissportens dag d. 5/5 fra 10-14 som det fremgår af opslaget nedenfor.
Årets standerhejsning foregår som altid første søndag i maj, i år d. 6/5 kl 10.

 Hvis du gerne vil prøve at spille med nye makkere, kan du møde op til fællesspil onsdag aften (18.30-21.30) eller søndag formiddag (10-13) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

UTC- Ordinær Generalforsamling 2018. Referat

 

Tid & Sted: torsdag d. 15/03-2018. Druestrup Friskole

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og Dirigent

 2. Formandens Beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastlæggelse af medlems- og spillekontigent samt godkendelse af budgetforslag for den kommende sæson.

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt

 

 1. Mogens Nielsen blev valgt som dirigent.

 2. Formanden fortalte om et tennis år med faldende medlemstal i klubben, men medlemstallet ligger stadig nogenlunde stabilt i klubben hvis man kigger over en længere periode. I 2017 har klubben måtte slås med meget ukrudt på banerne, specielt bane 3 var hårdt angrebet.
  Mogens Nielsen har igen i forrige sæson gjort et flot stykke arbejde med at holde anlægget omkring banerne pænt, klubben sætter stor pris på hans frivillige arbejde. Klubben havde i 2017 igen en flot tilslutning til baneklargøringen, det er super dejligt at folk har lyst til at støtte op om klubben, og møder op og ligger nogle timer i det over en weekend. Banenedtagningen gik også gnidningsfrit endnu engang takket være det frivillige arbejde folk ligger i det.
  Klubturneringen i 2017 var en succes, dog med få deltagere, dame og herrerækkerne blev slået sammen og Turneringen var i vanen tro en hyggelig og konkurrencepræget dag.
  I den nye sæson er det besluttet at holde åbent på tennissportens dag d. 5/5-2018, det er dagen inden standerhejsningen, og den normale åbningsdag.

 3. Heidi Nielsen fremlagde regnskabet for 2017, der er en mindre fejl i balancen, da 2016 tallene ikke blevet opdateret, selve regnskabet er retvisende og den mindre fejl blev rettet, og regnskabet stemmer derfor.

 4. Der var ingen indkomne forslag.

 5. Bestyrelsens budgetforslag for 2018, blev fremlagt og godkendt.

 6. Heidi Nielsen og Sebastian Markussen er på valg i 2018, de stillede begge op og blev genvalgt. Jesper Tuborg har valgt at trække sig fra bestyrelsen, Elias Ben-Hamadou blev valgt ind i stedet for.

 7. Arne Holmgaard & Tonny Bovien valgt som suppleanter til bestyrelsen.

 8. Vibeke Knudsen & Ole Madsen genvalgt som revisorer, Peter Warming er valgt ind som revisor suppleant.

 9. Årets klargøringsdage bliver d. 15/4 og d. 21/4
  Vi holder åbent på tennissportens dag d. 5/5 fra 10-14
  Årets standerhejsning foregår som altid første søndag i maj, det bliver i år d. 6/5 kl 10.

_________________________________________________________

Ulse Tennis Klub afholder GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00

på Druestrup Friskole, Snedkærgårdsvej 2, 4682 Tureby

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vel mødt!                                   

Jimmi Markussen, formand

_______________________________________

Ulse Tennisturnering 2017

Søndag 17. September 2017 kl 0900

Velkommen til den årlige turnering på banerne i Ulse

________________________________________________________________

UTC Generalforsamling

________________________________________________

UTC - Ordinær Generalforsamling 2017. Referat

 

Tid og sted: torsdag d. 23.03.17 kl. 19.30. Druestrup Friskole

 

Dagsorden:

 1. Valgafstemmetællereogdirigent

 2. Bestyrelsensberetning

 3. Fremlæggelseafdetreviderederegnskabtilgodkendelse

 4. Behandlingafindkomneforslag

 5. Fastlæggelseafmedlems-ogspillekontingentsamtgodkendelseafbudgetforslagfor

  den kommende sæson.

 6. Valgafbestyrelse

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt

 

Referat:

 1. MogensNielsenblevvalgttildirigent

 2. Formandenfortalteomengodttennisårhvormedlemstalletvarpåetstabiltniveau,

  den store forbedring til tennissæsonen var at der var blevet lagt nye linjer på hele anlægget. Til den forestående sæson har Nykredit stillet sig klar med et sponsorat som gør at vi har mulighed for at anskaffe nye net til alle tre baner. Derudover er der også blevet lavet en ny hjemmeside klar, takket være en stor indsats fra Elias. Klubturneringen var den dårligste, set på deltagertilslutning, siden den blev indført, og der håbes på en bedre tilslutning til næste sæson.

 3. Stort underskud på ca. 7.500 kr., det skyldes i høj grad de nye linjer som blev dyrere end antaget da budgettet blev lagt.

 4. Bestyrelsen har vedtaget at der skal lægges nye sten i gårdspladsen da den er begyndt at se lidt forhutlet ud, der var et indkommen forslag om at snakke med bestyreren af forsamlingshuset om at få dem til at hjælpe med betalingen da de også benytter sig af pladsen.

 5. Kontingent bliver holdt på samme niveau som tidligere, og budgetforslaget blev fremlagt og godkendt.

 6. 2 medlemmer på valg: Magnus Worch Jensen & Jimmi Markussen, begge blev genvalgt.

 7. Tilsuppleanterblevgenvalgt:TonnyBovienogArneHolmgaard

 8. Til revisorer blev valgt: Vibeke Knudsen og Ole Madsen, Peter (?) blev valgt som

  revisorsuppleant.

 9. Årets baneklargøring foregård.22-23aprilogmedden30aprilireserve.

  Standerhejsning bliver som altid første søndag i maj i år d. 7. maj kl. 10.
  Der var forslag til at få lavet nogle arrangementer med skolerne i kommunen hvor man kan få dem til at sætte et idrætsforløb op, hvor vi stiller med banerne og får nogle DGI instruktører ud der skal træne børnene. Sebastian & Jimmi prøver at kontakte både DGI og skolerne. Derudover vil Frederik prøve at snakke med formændene i henholdsvis Dalby & Rønnede badmintonforening, for at få lov til at dele nogle flyers e.l. ud hvori der vil figurere et tilbud om sommerspil i klubben, når badmintonsæsonen holder sommerpause. Jimmi vil prøve at få en artikel i faxebugten om klubben, i anledningen af klubbens 30 års jubilæum.

       Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.00. 

Ulse Tennis Club afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Alle medlemmer er velkomne. Vel mødt!

DATO: Torsdag 23 Marts 2017 kl19:30

STED: Druestrup Friskole

             Snedkærgårdsvej 2, 4682 Tureby, Roskilde, Denmark

________________________________________________________________

Lørdag 9. April 2016

 

Et passende opbud af entusiastiske medlemmer af klubben mødte frivilligt op for at gøre banerne klar. Der blev lagt grus ud, tromlet hængt vindblændere op, samt beskåret buske og træer, revet blade sammen og slået græs.

 

Nu er banerne klar til at få lagt nye linjer.

 

Nye og gamle medlemmer, velkommen til standerhejsning søndag 1. Maj 2016 kl. 10.00!

 

Vel mødt!

 

bottom of page