top of page

Nyheder

Overskrift 1

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 23. marts kl. 19. Druestrup Friskole, Snedkærgårdsvej 2, 4682 Tureby

• Valg af stemmetæller samt dirigent: Mødet åbnes kl 19. Jørgen er stemmetæller og dirigenten er Jimmi.

• Bestyrelsens beretning: Formanden fremlægger bestyrelsens beretning omkring det foregående tennisår 2021 var et tilfredsstillende år for klubben. Vores medlemstal er rimelig stabile, men stadig til den lave side. Årets baneklargøring bliver d. 24/4-22 samt d. 30/4-22 hvis det bliver nødvendigt.

• Forelæggelse af det reviderede regnskab. Økonomisk var 2021 et dårligere år end der var budgetteret med, vi gik ud af 2021 med et tab på 4.088 kr. hvor vi havde budgetteret med et overskud på 1.500 kr. forskellen er primært sket på baggrund af en højere vandregning end der var kalkuleret med samt en uforudset nedgang i offentlige tilskud.

• Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag at behandle.

• Fastsættelse af medlems- og spillerkontingent samt godkendelse af budgetforslag for den kommende sæson: Til den forestående sæson bliver medlemskontingentet forøget for voksne over 18 år samt seniorer over 60 år. Voksne over 18 stiger fra 600kr. til 700kr. Voksne over 60 stiger fra 350 til 500kr. de resterende grupper forbliver uændret. regnskabet for 2021 samt 2022 budgettet bliver godkendt.

• Valg af bestyrelse Heidi Aarøe, Tonny Bovien samt Sebastian Markussen er på valg, alle stiller op igen og der er ikke nogen til generalforsamlingen, der ellers vil stille op, så det bliver til genvalg til alle.

• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Frederik Jensen & Jørgen Bæhrentz er suppleanter til bestyrelsen

• Valg af 2 revisorer Ole Madsen og Vibeke Knudsen fortsætter som revisorer.

• Eventuelt. Intet under evt. og derfor afsluttes mødet af formanden.

Hjemmesidetitel

Baneklargøring 15. og 21. April 2018

Standerhejsning 6. Maj 2018

Nu er det tid til at gøre banerne klar til sommersæsonen, det er altid hyggeligt og her bliver bunden lagt. Jo flere der møder op, jo hyggeligere!

Årets klargøringsdage bliver d. 15/4 og d. 21/4 kl 10: Vel mødt!
Vi holder desuden åbent på tennissportens dag d. 5/5 fra 10-14 som det fremgår af opslaget nedenfor.
Årets standerhejsning foregår som altid første søndag i maj, i år d. 6/5 kl 10.

 Hvis du gerne vil prøve at spille med nye makkere, kan du møde op til fællesspil onsdag aften (18.30-21.30) eller søndag formiddag (10-13) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

UTC- Ordinær Generalforsamling 2018. Referat

 

Tid & Sted: torsdag d. 15/03-2018. Druestrup Friskole

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og Dirigent

 2. Formandens Beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastlæggelse af medlems- og spillekontigent samt godkendelse af budgetforslag for den kommende sæson.

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt

 

 1. Mogens Nielsen blev valgt som dirigent.

 2. Formanden fortalte om et tennis år med faldende medlemstal i klubben, men medlemstallet ligger stadig nogenlunde stabilt i klubben hvis man kigger over en længere periode. I 2017 har klubben måtte slås med meget ukrudt på banerne, specielt bane 3 var hårdt angrebet.
  Mogens Nielsen har igen i forrige sæson gjort et flot stykke arbejde med at holde anlægget omkring banerne pænt, klubben sætter stor pris på hans frivillige arbejde. Klubben havde i 2017 igen en flot tilslutning til baneklargøringen, det er super dejligt at folk har lyst til at støtte op om klubben, og møder op og ligger nogle timer i det over en weekend. Banenedtagningen gik også gnidningsfrit endnu engang takket være det frivillige arbejde folk ligger i det.
  Klubturneringen i 2017 var en succes, dog med få deltagere, dame og herrerækkerne blev slået sammen og Turneringen var i vanen tro en hyggelig og konkurrencepræget dag.
  I den nye sæson er det besluttet at holde åbent på tennissportens dag d. 5/5-2018, det er dagen inden standerhejsningen, og den normale åbningsdag.

 3. Heidi Nielsen fremlagde regnskabet for 2017, der er en mindre fejl i balancen, da 2016 tallene ikke blevet opdateret, selve regnskabet er retvisende og den mindre fejl blev rettet, og regnskabet stemmer derfor.

 4. Der var ingen indkomne forslag.

 5. Bestyrelsens budgetforslag for 2018, blev fremlagt og godkendt.

 6. Heidi Nielsen og Sebastian Markussen er på valg i 2018, de stillede begge op og blev genvalgt. Jesper Tuborg har valgt at trække sig fra bestyrelsen, Elias Ben-Hamadou blev valgt ind i stedet for.

 7. Arne Holmgaard & Tonny Bovien valgt som suppleanter til bestyrelsen.

 8. Vibeke Knudsen & Ole Madsen genvalgt som revisorer, Peter Warming er valgt ind som revisor suppleant.

 9. Årets klargøringsdage bliver d. 15/4 og d. 21/4
  Vi holder åbent på tennissportens dag d. 5/5 fra 10-14
  Årets standerhejsning foregår som altid første søndag i maj, det bliver i år d. 6/5 kl 10.

_________________________________________________________

Ulse Tennis Klub afholder GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00

på Druestrup Friskole, Snedkærgårdsvej 2, 4682 Tureby

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vel mødt!                                   

Jimmi Markussen, formand

_______________________________________

Ulse Tennisturnering 2017

Søndag 17. September 2017 kl 0900

Velkommen til den årlige turnering på banerne i Ulse

________________________________________________________________

UTC Generalforsamling

________________________________________________

UTC - Ordinær Generalforsamling 2017. Referat

 

Tid og sted: torsdag d. 23.03.17 kl. 19.30. Druestrup Friskole

 

Dagsorden:

 1. Valgafstemmetællereogdirigent

 2. Bestyrelsensberetning

 3. Fremlæggelseafdetreviderederegnskabtilgodkendelse

 4. Behandlingafindkomneforslag

 5. Fastlæggelseafmedlems-ogspillekontingentsamtgodkendelseafbudgetforslagfor

  den kommende sæson.

 6. Valgafbestyrelse

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt

 

Referat:

 1. MogensNielsenblevvalgttildirigent

 2. Formandenfortalteomengodttennisårhvormedlemstalletvarpåetstabiltniveau,

  den store forbedring til tennissæsonen var at der var blevet lagt nye linjer på hele anlægget. Til den forestående sæson har Nykredit stillet sig klar med et sponsorat som gør at vi har mulighed for at anskaffe nye net til alle tre baner. Derudover er der også blevet lavet en ny hjemmeside klar, takket være en stor indsats fra Elias. Klubturneringen var den dårligste, set på deltagertilslutning, siden den blev indført, og der håbes på en bedre tilslutning til næste sæson.

 3. Stort underskud på ca. 7.500 kr., det skyldes i høj grad de nye linjer som blev dyrere end antaget da budgettet blev lagt.

 4. Bestyrelsen har vedtaget at der skal lægges nye sten i gårdspladsen da den er begyndt at se lidt forhutlet ud, der var et indkommen forslag om at snakke med bestyreren af forsamlingshuset om at få dem til at hjælpe med betalingen da de også benytter sig af pladsen.

 5. Kontingent bliver holdt på samme niveau som tidligere, og budgetforslaget blev fremlagt og godkendt.

 6. 2 medlemmer på valg: Magnus Worch Jensen & Jimmi Markussen, begge blev genvalgt.

 7. Tilsuppleanterblevgenvalgt:TonnyBovienogArneHolmgaard

 8. Til revisorer blev valgt: Vibeke Knudsen og Ole Madsen, Peter (?) blev valgt som

  revisorsuppleant.

 9. Årets baneklargøring foregård.22-23aprilogmedden30aprilireserve.

  Standerhejsning bliver som altid første søndag i maj i år d. 7. maj kl. 10.
  Der var forslag til at få lavet nogle arrangementer med skolerne i kommunen hvor man kan få dem til at sætte et idrætsforløb op, hvor vi stiller med banerne og får nogle DGI instruktører ud der skal træne børnene. Sebastian & Jimmi prøver at kontakte både DGI og skolerne. Derudover vil Frederik prøve at snakke med formændene i henholdsvis Dalby & Rønnede badmintonforening, for at få lov til at dele nogle flyers e.l. ud hvori der vil figurere et tilbud om sommerspil i klubben, når badmintonsæsonen holder sommerpause. Jimmi vil prøve at få en artikel i faxebugten om klubben, i anledningen af klubbens 30 års jubilæum.

       Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.00. 

Ulse Tennis Club afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Alle medlemmer er velkomne. Vel mødt!

DATO: Torsdag 23 Marts 2017 kl19:30

STED: Druestrup Friskole

             Snedkærgårdsvej 2, 4682 Tureby, Roskilde, Denmark

________________________________________________________________

Lørdag 9. April 2016

 

Et passende opbud af entusiastiske medlemmer af klubben mødte frivilligt op for at gøre banerne klar. Der blev lagt grus ud, tromlet hængt vindblændere op, samt beskåret buske og træer, revet blade sammen og slået græs.

 

Nu er banerne klar til at få lagt nye linjer.

 

Nye og gamle medlemmer, velkommen til standerhejsning søndag 1. Maj 2016 kl. 10.00!

 

Vel mødt!

 

bottom of page